Oběti, které mají nárok na bezplatného zmocněnce

V trestním řízení nemá nárok na právníka zadarmo (tedy na náklady státu) jen pachatel. Oběti trestného činu mají také nárok na to, aby je zastupoval u soudu advokát na náklady státu, tedy advokát, kterému oběť sama nic neplatí.

Kdo má nárok na takového advokáta?

Musí se jednat o fyzickou osobu, jíž byla způsobena újma na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil, nebo pozůstalý po takové oběti, a to zároveň za podmínky, že

je tímto poškozeným (tedy obětí trestného činu)

a) osoba mladší 18 let,

b) osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy,

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu teroristického útoku,

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.

 

Dítě, pokud se nejedná o trestný čin zanedbání povinné výživy, tedy má jako oběť jakéhokoliv trestného činu nárok na advokáta zdarma vždy. To platí i u většiny obětí vyššího věku, s handicapem, či většinově u obětí domácího násilí, sexuálních trestných činů či násilných trestných činů.

 

V ostatních případech má nárok na zmocněnce zdarma poškozený trestným činem, kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví, nebo který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, pokud osvědčí, že nemá sám dost prostředků na to, aby si advokáta platil. Stejně tak může předseda senátu rozhodnout i v dalších případech, jako například, pokud není poškozený pro svůj zdravotní či psychický stav schopen se účastnit trestního řízení, a podobně.

 

Nebojte se zeptat se nás, nebojte se uplatnit svá práva. Pachatel má sice v trestním řízení více práv než oběť trestného činu, ale i ta má možnost se nechat zastupovat advokátem zdarma, což jí ulehčí spoustu trápení.


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly